Definicje

Terminologia FXTM Invest

FXTM Invest

FXTM Invest to innowacyjne rozwiązanie FXTM, dzięki któremu inwestorzy mogą łączyć się z Managerami Strategii i monitorować ich aktywność. Dzięki temu, zarówno inwestorzy jak i Managerowie Strategii mogą czerpać obopólne korzyści i skuteczniej wykorzystywać okazje handlowe.

Inwestor

Każdy klient inwestujący w strategię danego Menedżera celem dywersyfikacji swojego portfela, rozkłada ryzyko i w konsekwencji zwiększa swój finansowy potencjał.

Menadżer

Właściciel konta Menedżera. Zdolny inwestor, który jest skory do podzielenia się swoją strategią z innymi inwestorami w zamian za procentową prowizję od zysków.

Zatrzymanie konta inwestycyjnego

Gdy Inwestor zatrzyma konto inwestycyjne klikając na „Zatrzymaj”. Jeśli konto zostanie zatrzymane, wszystkie znajdujące się na nim pozycje zostaną zamknięte.

Wznowienie konta inwestycyjnego

Inwestor może wznowić wszelką aktywność inwestycyjną na swoim Rachunku Inwestycyjnym, klikając w przycisk “Wznów”. Po wznowieniu działania konta, wszystkie pozycje otwarte przez Menedżera zostaną odzwierciedlone na koncie Inwestora, a wszelka działalność inwestycyjna zostanie wznowiona.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy poziom marginesu zabezpieczającego na koncie Strategy Manager jest mniejszy niż 100% rachunek inwestycyjny nie zostanie wznowiony.

Udział w Zysku

Udział w Zysku za strategię oznacza procent zysków, jaki zostanie przekazany Menedżerowi za jego wydajność. Wypłacana jest w ciągu 30 dni od pierwszego dofinansowania. W przypadku wypłaty lub zamknięcia konta Menedżera obowiązuje zasada kroczącego maksimum (higher water mark rule). Przykładowo: Jeśli Inwestor zasili konto kwotą 10 000 $ i po 30 dniach zyska dzięki Menedżerowi 50%, to nowy kapitał Inwestora wyniesie 14 000 $, przy założeniu, że Udział w Zysku dla menedżera będzie wynosiła 20%. Menedżer otrzyma 1000 $ do swojego portfela (20% z 5000 $). Jeśli w pierwszym miesiącu na koncie Menedżera pojawią się straty i kapitał Inwestora spadnie do 9 000 $, to Menedżer nie otrzyma żadnej zapłaty. Jeśli kolejny miesiąc okaże się dla Menedżera lepszy, a na koncie pojawią się zyski i kapitał Inwestora wzrośnie do 11 000 $ (+2 000 $), Inwestor zapłaci 20% od zysku, który w tym przypadku wyniesie 1000 $ (jako że tyle wyniósł realny zysk Inwestora).

Poziom ochrony

To limit ustalany na inwestycję przez Inwestora. Osiągnięcie tego poziomu kapitału oznacza, że pozycje Inwestora zostaną zamknięte lub otrzyma on powiadomienie, by zrobić to samodzielnie (zgodnie z preferencjami).

Interwał wypłat

Comiesięczny interwał rozpoczyna się od dnia, w którym Inwestor zasili konto po raz pierwszy. I trwa przez 30 dni. Po osiągnięciu interwału, Udział w Zysku dla Menedżera wypłacana jest automatycznie jeżeli, w porównaniu do poprzedniego interwału, wykazany został zysk.

Data wypłaty

Data, kiedy osiągany jest interwał wypłaty, a na konto Menedżera wpływa Udział w Zysku .

Tryb bezpieczny

Tryb bezpieczeństwa może być przydatnym narzędziem dla Inwestora. Dzięki niemu może on chronić swoje środki pieniężne. Korzystanie z trybu bezpieczeństwa ma jednak swoje minusy, jako że ogranicza nie tylko potencjalne straty, ale także zyski. Uruchamiając tryb bezpieczeństwa Inwestor zmniejsza inwestycję o około połowę. Przykład: Inwestor zasila konto kwotą 10 000 $, a strategia przynosi 20% straty. Bez trybu bezpieczeństwa Inwestor utraci 2 000 $ (20% z 10 000 $). Tryb bezpieczeństwa sprawia jednak że strata wyniesie 1000 $ (0,5 * 2 000 $). Wykorzystanie trybu bezpieczeństwa odpowiednio zmniejszy również zyski.

Współczynnik inwestycji

Twój współczynnik inwestowania wskazuje kwotę działań inwestycyjnych na Twoim koncie, zestawioną z kontem Menedżera. Włączenie trybu bezpieczeństwa sprawia, że współczynnik na Twoim koncie nie może przekroczyć wartości 0,5, w związku z czym przyjmiesz około połowę działań inwestycyjnych w porównaniu do konta Menedżera, co oznacza zmniejszenie o połowę potencjalnego ryzyka, ale również potencjalnych zysków. Po wyłączeniu trybu bezpieczeństwa współczynnik na Twoim koncie inwestycyjnym nie może przekroczyć wartości 1, a przyjęte przez Ciebie ryzyko i szanse będą identyczne, jak te, należące do Menedżera Strategii. Prosimy zauważyć, że wszystkie wartości są szacunkowe i w zależności od bieżącej sytuacji Twój współczynnik inwestycji może być niższy, niż wybrany. Przykład: Twój Menedżer Strategii Inwestycyjnej kupuje lub sprzedaje N jednostek określonego instrumentu. Na Twoim koncie zostanie to odzwierciedlone jako „Współczynnik * N”

Ranking

Ranking Managerów Strategii jest oparty na ich łącznych zwrotach minus Udział w Zysku Managera Strategii. Bierze on także pod uwagę:

Poziom ryzyka. W przypadku, gdy dwóch Managerów Strategii ma taki sam zwrot, to wyższą pozycję w rankingu zajmie manager z niższym poziomem ryzyka.

Drawdown. Im mniejszy procent, tym wyższa pozycja w rankingu.

Czas od otwarcia. Im dłuższy czas na rynku, tym wyższa pozycja w rankingu.

Miesięczny zwrot. Ostatnie 30 dni aktywności mają mniejszy wpływ na ranking niż wcześniejsze dni/miesiące.

Zarządzane środki. Łączna kwota pieniędzy inwestorów w ramach jednego rachunku Managera Strategii w danym momencie. Ta liczba będzie się codziennie wahać w zależności od ruchów cen aktywów, którymi handluje Manager Strategii, jak również od przepływu pieniędzy inwestorów śledzących ten Rachunek Strategii.

Popularność

Popularność Menedżera. Określana przez liczbę Inwestorów i kwotę obecnie zainwestowaną na koncie.

Agresja

Wskaźnik poziomu ryzyka związanego z każdym kontem Menedżera, przy czym najniższy określany jest jako „konserwatywny”, a najwyższy jako „agresywny”.

Ulotność

Średnia wszystkich dziennych zwrotów, dodatnich i ujemnych, w danym okresie czasu. Im niższa wartość wskaźnika, tym bardziej konserwatywna jest strategia Menedżera.

Średnia dziennych wygranych

Szacuje przeciętny procent zysku dla łącznej liczby dni zyskownych na koncie Menedżera.

Średnia dziennych przegranych

Szacuje przeciętny procent strat dla łącznej liczby dni stratnych na koncie Menedżera.

Średnia dzienna

Szacuje przeciętny procent zysków/strat na koncie Menedżera.

Wskaźnik Sharpe’a

Dobry wyznacznik wydajności inwestycyjnej Menedżera w stosunku do poniesionego ryzyka. Konta Menedżera z wysokim wskaźnikiem Sharpe’a zwykle mają wyższą wydajność przy mniejszym ryzyku.

Współczynnik odzyskiwania

Pokazuje skuteczność strategii Menedżera po osiągnięciu maksymalnego obsunięcia. Jeśli współczynnik odzyskiwania jest ujemny, to strategia Menedżera jeszcze nie ustabilizowała się po maksymalnym obsunięciu.

Maksymalna wypłata

Maksymalny procent straty, jaka może się pojawić przy inwestycji w strategię Menedżera. Wyliczana jest jako różnica pomiędzy wartościami szczytowymi i minimalnymi przez dany okres czasu.

Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).