Oświadczenie o ponoszeniu ryzyka i ujawnianiu informacji

1. Ostrzeżenie o ryzyku

Przyszli klienci powinni dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej ostrzeżeniami. Pragniemy zaznaczyć, że nie badamy i nie wyjaśniamy ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów finansowych. Przykładowo poniższy dokument wyklucza ryzyko związane z korzystaniem z pochodnych instrumentów handlowych takich jak kontrakty CFD. Zawiera on ogólny opis ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów finansowych w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd.

W szczególności wspomnieć należy o kontraktach różnicy kursowej(Contracts for Difference – CFD), jako złożonych produktach finansowych, które nie są przeznaczone dla każdego inwestora. CFD to produkty wykorzystujące mechanizm dźwigni, płatne w momencie zamykania istniejącej, otwartej pozycji. Inwestując w CFD akceptujesz wysoki poziom ryzyka i możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału.

Warunkiem przystąpienia do zawierania transakcji powinna być znajomość i pełne zrozumienie przez klienta ryzyka związanego z korzystaniem z poszczególnych instrumentów finansowych. ForexTime (FXTM) nie świadczy wobec klientów usług doradczych związanych z inwestycjami, możliwymi transakcjami lub instrumentami finansowymi, nie wystosowuje również zaleceń odnośnie do inwestowania. Przed założeniem konta na stronie ForexTime (FXTM) klienci powinni rozważyć, biorąc pod uwagę swój status finansowy i przyjęte cele, które instrumenty finansowe są dla nich odpowiednie. W przypadku braku pewności co do ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów finansowych klient powinien skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Jeżeli po odbyciu takiej konsultacji ryzyko wciąż pozostaje niezrozumiałe, nie należy rozpoczynać inwestowania. Zakup i sprzedaż instrumentów finansowych wiążą się ze znacznym ryzykiem poniesienia strat i szkód. Konieczne jest zrozumienie, że wartość inwestycji w obu przypadkach może się zwiększyć lub zmaleć, a odpowiedzialność za wszystkie te straty i szkody ponoszą klienci. Poniesione w wyniku decyzji o inwestowaniu straty mogą przewyższać początkowo zainwestowany kapitał.

2. Oświadczenie

Ryzyko techniczne
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyko strat finansowych związane z awarią systemów informacyjnych, komunikacyjnych, elektronicznych i innych. Na skutek awarii systemu może dojść do realizacji zlecenia niezgodnie z wymogami lub jej całkowitego braku. W przypadku takiej awarii Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 2. Podczas prowadzenia transakcji za pośrednictwem terminalu Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyko strat finansowych spowodowanych przez:
  • (a) awarię, usterkę lub nieprawidłowe użytkowanie sprzętu bądź oprogramowania Klienta lub Firmy;
  • (b) słabą jakość łącza internetowego po stronie Klienta, Firmy bądź obu stron, zakłócenia lub przerwy w dostawie sygnału, awarie publicznej sieci zasilania, ataki hakerów, przeciążenie sieci;
  • (c) nieprawidłowe ustawienia terminalu Klienta;
  • (d) opóźnienia w aktualizacji terminalu Klienta;
  • (e) lekceważenie przez Klienta zasad opisanych w przewodniku użytkowania terminalu i na stronie internetowej Firmy.
 3. Klient dopuszcza możliwość, że w czasie prowadzenia intensywnej działalności transakcyjnej mogą wyniknąć trudności w nawiązaniu połączenia telefonicznego ze sprzedawcą, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności rynkowej (np. podczas publikowania danych o kluczowych wskaźnikach ekonomicznych).
Nieprawidłowe warunki na rynku
 1. Klient dopuszcza możliwość, że w przypadku nieprawidłowości na rynku okres przetwarzania poleceń i zapytań może ulec wydłużeniu.
Platforma transakcyjna
 1. Klient uznaje, że na przetworzenie może oczekiwać tylko jedno zapytanie lub polecenie jednocześnie. Po przesłaniu zapytania lub polecenia ewentualne dalsze zapytania lub polecenia Klienta będą ignorowane i zostanie wyświetlony komunikat „Blokada zlecenia”, który pozostaje aktywny aż do czasu przetworzenia poprzedniego zapytania lub polecenia.
 2. Klient uznaje, że jedynym wiążącym źródłem informacji na temat przepływu cen jest baza wycen znajdująca się na serwerze dla transakcji rzeczywistych. Baza wycen w terminalu Klienta nie stanowi wiarygodnego źródła informacji na temat przepływu cen, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia połączenia między terminalem Klienta a serwerem, które zablokują przesyłanie informacji do terminalu Klienta.
 3. Klient uznaje, że po zamknięciu okna składania/modyfikowania/usuwania zlecenia lub okna otwierania/zamykania pozycji, polecenia lub zapytania następuje przesłanie ich na serwer i nie jest możliwe ich anulowanie.
 4. Jeżeli Klient nie otrzymał informacji o realizacji uprzednio wysłanego polecenia i decyduje się na jego powtórne wysłanie, uznaje on ryzyko przeprowadzenia dwóch transakcji zamiast jednej. Istnieje również możliwość otrzymania komunikatu „Blokada zlecenia”, jak opisano powyżej w punkcie 2.5.
 5. Klient uznaje, że jeżeli po przetworzeniu zlecenia oczekującego nastąpi wysłanie polecenia zmodyfikowania jego poziomu i poziomów zleceń typu „If-Done”, jedynym przetworzonym poleceniem jest polecenie zmodyfikowania poziomów Stop Loss i/lub Take Profit dla otwartych pozycji przy aktywnej opcji zlecenia oczekującego.
Komunikacja
 1. Klient uznaje ryzyko poniesienia strat finansowych spowodowanych otrzymaniem z opóźnieniem lub nieotrzymaniem powiadomień od Firmy.
 2. Klient uznaje, że niezaszyfrowane informacje przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są chronione przed nieupoważnionym dostępem.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z niedostarczeniem wewnętrznych wiadomości e-mail na platformie transakcyjnej wysyłanych do niego przez Firmę, automatyczne usunięcie takich wiadomości następuje bowiem w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji otrzymanych od Firmy i uznaje ryzyko poniesienia strat finansowych spowodowanych przez uzyskanie przez stronę trzecią nieupoważnionego dostępu do konta handlowego Klienta.
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez strony trzecie upoważnionego/nieupoważnionego dostępu do informacji, w tym adresów elektronicznych, danych komunikacji elektronicznej i osobistych oraz danych dostępowych w przypadku przesyłania ich pomiędzy firmą a dowolnym podmiotem, korzystanie z Internetu lub innych środków komunikacji sieciowej, telefonu bądź innych środków komunikacji elektronicznej.
Siła wyższa
 1. Klient uznaje ryzyko poniesienia strat finansowych związane z działaniem siły wyższej.

3. Powiadomienie o ryzyku podczas zawierania transakcji na rynku wymiany walut i korzystania z produktów pochodnych

 1. Opis ten nie uwzględnia wszystkich rodzajów ryzyka i innych ważnych aspektów wymiany walutowej i produktów pochodnych takich jak transakcje futures, opcje oraz kontrakty na różnice kursowe. Korzystanie z tych produktów uwarunkowane jest zrozumieniem ich charakteru i stopnia narażenia na ryzyko. Wybór produktu powinien być uzależniony od bieżących okoliczności i sytuacji finansowej. Niektóre strategie, np. „spread” lub „stelaż” mogą wiązać się z ryzykiem takim jak podczas korzystania z podstawowych pozycji kupna i sprzedaży.

  Mimo że rynek forex i jego instrumenty pochodne mogą zostać wykorzystane do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, niektóre z nich nie powinny być stosowane przez wielu inwestorów. Nie należy angażować się bezpośrednio ani pośrednio w korzystanie z produktów pochodnych, chyba że związane z nimi ryzyko jest znane i zrozumiałe oraz dopuszczana jest możliwość utraty wszystkich środków. Poszczególne instrumenty wiążą się z różnym stopniem narażenia na ryzyko. Decyzja o wyborze takich instrumentów powinna wiązać się ze świadomością następujących zagadnień:

Efekt dźwigni
 1. W przypadku prowadzenia transakcji z wykorzystaniem marginesu nawet nieduże zmiany sytuacji na rynku mogą mieć znaczący wpływ na wielkość środków na koncie handlowym Klienta. Należy zaznaczyć, że funkcjonowanie wszystkich kont oparte jest na zasadzie dźwigni. Klient musi pamiętać, że jeżeli sytuacja na rynku będzie dla niego niekorzystna, poniesiona strata może przewyższyć zdeponowane środki. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko, wykorzystywane zasoby finansowe oraz wybraną strategię inwestowania.

  Zaleca się, aby utrzymywany poziom marginesu (procentowy stosunek kapitału do wymaganego marginesu obliczany na podstawie wzoru kapitał/wymagany margines * 100%) wynosił nie mniej niż 1,000%. Zaleca się również, aby w przypadku, w którym zarządzanie otwartymi pozycjami przez Klienta nie jest możliwe, poziom Stop Loss ograniczał potencjalne straty, a Take Profit umożliwiał osiąganie zysków.

  Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty finansowe spowodowane otwieraniem pozycji z wykorzystaniem tymczasowego nadmiarowego dostępnego marginesu na koncie handlowym, uzyskanego w wyniku dochodowej pozycji (anulowanej przez Firmę w późniejszym czasie), gdy otwarcie nastąpiło w wyniku podania błędnej wyceny (Spike) lub wyceny otrzymanej w wyniku oczywistego błędu.

Instrumenty o dużej niestabilności
 1. Niektóre instrumenty charakteryzują się dużym zakresem wartości odnotowywanym w ciągu dnia oraz zmiennością cen. Należy uznać, że ryzyko poniesienia strat i możliwość osiągnięcia zysków są takie same. Cena pochodnych instrumentów finansowych wyznaczana jest na podstawie ceny aktywów bazowych, do których odnoszą się instrumenty (np. waluta, notowania giełdowe, metale, indeksy). Pochodne instrumenty finansowe i powiązane z nimi rynki mogą odznaczać się wysoką niestabilnością. Ceny instrumentów i aktywów bazowych mogą ulegać szybkim zmianom w dużym zakresie, odzwierciedlając nieprzewidziane wydarzenia lub zmiany sytuacji, która pozostaje poza kontrolą Klienta lub Firmy. Niektóre okoliczności rynkowe mogą uniemożliwić realizację zlecenia Klienta po zdeklarowanej cenie, prowadząc do poniesienia strat. Ceny instrumentów i aktywów bazowych zależą między innymi od zmiennej relacji popytu i podaży, programów i polityk rządowych, rolniczych, handlowych i inwestycyjnych, krajowych i międzynarodowych wydarzeń politycznych i ekonomicznych oraz charakterystycznych cech danego rynku. Z tego powodu Stop Loss nie stanowi gwarancji ograniczenia strat.

  Klient uznaje, że niezależnie od informacji dostarczanych przez Firmę wartość instrumentów może spadać lub rosnąć oraz że możliwa jest nawet całkowita utrata wartości inwestycji. Sytuacja taka spowodowana jest systemem naliczania marginesu stosowanym w tego rodzaju transakcjach, który uwzględnia stosunkowo niewielkie wartości depozytów lub marginesu względem wartości transakcji. Z tego powodu stosunkowo niewielka zmiana na rynku może wywołać niewspółmiernie negatywny skutek dla transakcji prowadzonych przez Klienta. Jeżeli zmiany na rynku aktywów bazowych są korzystne dla Klienta, może on osiągnąć atrakcyjny zysk, jednak równie niewielka negatywna zmiana może nie tylko spowodować szybką utratę całego depozytu, ale również narazić Klienta na duże straty dodatkowe.

Płynność
 1. Niektóre aktywa bazowe mogą nie nabrać natychmiastowej płynności w wyniku redukcji popytu. W takiej sytuacji Klient może nie uzyskać informacji o ich wartości lub poziomie związanego z nimi ryzyka.
Transakcje futures
 1. Transakcje futures wiążą się z obowiązkiem ustalenia daty udostępnienia lub kupna aktywów bazowych w określonym momencie w przyszłości lub, w niektórych przypadkach, uiszczenia opłaty za pozycję w gotówce. Wiążą się one z dużym ryzykiem. Zastosowanie mechanizmu dźwigni w transakcjach futures oznacza, że niewielki depozyt lub zaliczka mogą doprowadzić do poniesienia dużych strat lub osiągnięcia zysków. Oznacza ono również, że stosunkowo niewielka zmiana może doprowadzić do adekwatnie większej zmiany wartości inwestycji, co może działać zarówno na szkodę, jak i korzyść Klienta. Transakcje futures związane są ze zobowiązaniami warunkowymi. Należy mieć świadomość wynikających z tego konsekwencji, zwłaszcza wymogów dotyczących marginesu, które przedstawiono poniżej.
Opcje
 1. Istnieje wiele rodzajów opcji, które różnią się od siebie i które podlegają poniższym warunkom.

  Opcje kupna:

  Opcje kupna wiążą się z mniejszym ryzykiem niż opcje sprzedaży, gdyż, w momencie kiedy dane aktywa podlegają niekorzystnym dla Ciebie zmianom, możesz po prostu pozwolić im się przedawnić. Strata maksymalna ogranicza się do potencjalnego zysku oraz wszelkich prowizji i innych opłat związanych z transakcjami. W przypadku, gdy zakupisz opcję kupna na kontrakt terminowy, a następnie ją wykonasz, kontrakt zostanie przez Ciebie przejęty. W tym momencie pojawia się ryzyko, opisane przy transakcjach inwestycyjnych na kontraktach terminowych i zobowiązaniach warunkowych.

  Wystawianie opcji:

  Wystawianie opcji wiąże się ze znacznie większym ryzykiem, niż ich zakup. Może pojawić się potrzeba opłacenia depozytu zabezpieczającego, co pozwoli Ci utrzymać swoją pozycję, z kolei ewentualna strata może znacznie przekroczyć wartość wypracowanego zysku. Wystawiając opcję akceptujesz zobowiązanie do zakupu lub sprzedaży danego aktywa w przypadku, gdy opcja zostanie wykonana, niezależnie od tego, jak bardzo cena rynkowa zmieniła się w stosunku do ceny wykonania. Ryzyko zmniejsza się, jeśli jesteś już w posiadaniu aktywa, które kontraktujesz na sprzedaż (w takim przypadku opcje kupna określa się jako kryte). Jeśli aktywa nie znajdują się w Twoim posiadaniu (niekryte opcje kupna) to ryzyko może być nieograniczone. Wystawianie niekrytych opcji rozważać powinny wyłącznie doświadczone osoby, które mają świadomość potencjalnego ryzyka i zebrały uprzednio wszelkie dane na temat istotnych czynników, które mogą mieć wpływ na daną transakcję.

Kontrakty na różnice kursowe
 1. Oferowane przez Firmę kontrakty CFD to nierzeczywiste transakcje spot, które dają możliwość osiągnięcia zysku na zmianach kursów walut, cen towarów, indeksów giełdowych lub cen akcji zwanych instrumentami bazowymi. Jeżeli zmiany instrumentów są korzystne dla Klienta, może on osiągnąć atrakcyjny zysk, jednak równie niewielka negatywna zmiana może nie tylko spowodować szybką utratę całego depozytu, ale również spowodować naliczenie dodatkowych prowizji i innych opłat. Klientom odradza się zawieranie kontraktów CFD, chyba że pragną oni podjąć ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków pieniężnych oraz pokrycia prowizji i innych naliczonych opłat.

  Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe niesie ze sobą taki sam stopień ryzyka co inwestowanie w kontrakty futures lub opcje. Klient powinien być świadomy stopnia tego ryzyka. Transakcje w kontraktach na różnice kursowe mogą również być związane ze zobowiązaniami warunkowymi. Należy mieć świadomość ich następstw, które opisano poniżej.

Transakcje pozagiełdowe na instrumentach pochodnych
 1. Kontrakty CFD, transakcje na rynku forex i obrót metalami szlachetnymi stanowią przedmiot transakcji pozagiełdowych. Mimo że niektóre rynki pozagiełdowe cechuje duża płynność, transakcje na pozagiełdowych lub nieprzenośnych instrumentach pochodnych mogą wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w giełdowe instrumenty pochodne, ponieważ nie istnieją giełdy umożliwiające zamykanie otwartych pozycji. Likwidacja istniejącej pozycji, ocena wartości pozycji w transakcji pozagiełdowej lub ocena stopnia ryzyka mogą nie być możliwe. Nie istnieje obowiązek podawania cen sprzedaży i kupna. Podane ceny w przypadku tych instrumentów będą ustalane przez sprzedawców, więc wyznaczenie uczciwej stawki może sprawiać trudności.

  W zakresie transakcji na kontrakty CFD, na rynku forex oraz obrotu metalami szlachetnymi Firma wykorzystuje platformę transakcyjną do kontraktów CFD, która nie stanowi uznanej giełdy, bowiem nie jest wielostronną platformą obrotu (MTF), a w związku z tym nie dotyczą jej te same standardy zabezpieczeń.

Rynki zagraniczne
 1. Działania na rynkach zagranicznych wiążą się z różnego rodzaju zagrożeniami. Na żądanie Firma ma obowiązek wyjaśnienia ryzyka i zabezpieczeń (jeśli są), które dotyczą rynków zagranicznych, uwzględniając również stopień, w jakim przyjmuje odpowiedzialność za niewywiązanie się ze zobowiązań firmy zagranicznej, z której pośrednictwa korzysta. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku lub poniesienia straty w wyniku prowadzenia transakcji na rynkach zagranicznych lub zawierania umów denominowanych w walucie obcej zależy od wahań kursów walut zagranicznych.
Transakcje w ramach inwestycji związanych ze zobowiązaniami warunkowymi
 1. Transakcje inwestycyjne na zobowiązaniach warunkowych, podlegające wymogom depozytu zabezpieczającego, wymagają wykonania serii wpłat po cenie zakupu, a nie dokonania całościowej (jednorazowej) wpłaty. Wymóg depozytu zabezpieczającego zależeć będzie od aktywa, na którym opiera się instrument. Wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego może być ustalana na stałym poziomie lub być wyliczana na podstawie ceny danego aktywa w konkretnym momencie. Informacje na ten temat znajdują się na stronie Firmy.

  Jeśli inwestujesz w inwestycje terminowe, kontrakty różnicy kursowej lub sprzedajesz opcje, może wystąpić sytuacja, w której utracisz wszystkie środki zdeponowane w celu otwarcia i utrzymania pozycji. Jeśli rynek zmienia się na Twoją niekorzyść, możesz otrzymać wezwanie do przelania w krótkim czasie znacznej, dodatkowej kwoty, w celu utrzymania swojej pozycji. W przypadku niewpłacenia tej kwoty w określonym czasie pozycja może zostać zlikwidowana jako strata, przy czym będziesz odpowiadać za powstały w ten sposób deficyt. Firma nie jest zobowiązana, by poinformować klienta o konieczności wpłacenia depozytu zabezpieczającego, potrzebnego do utrzymania pozycji przynoszącej straty.

  Nawet jeśli dla danej transakcji nie ma zdefiniowanego depozytu zabezpieczającego, to w określonych okolicznościach mogą występować zobowiązania do dokonania dodatkowych opłat, przekraczających kwotę wpłaconą w chwili wejścia do kontraktu.

  Transakcje inwestycyjne oparte o zobowiązania warunkowe, które nie są dokonywane zgodnie z regułami danej giełdy mogą sprawić, że zostaniesz narażony na znacznie zwiększone ryzyko.

Poręczenia
 1. Sposób postępowania ze złożonym w Firmie zabezpieczeniem w postaci poręczenia zależy od rodzaju transakcji i miejsca jej zawarcia. Znaczące różnice w obrocie poręczeniem mogą wynikać z faktu prowadzenia transakcji na uznanej lub wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej bądź w obrocie pozagiełdowym. Obrót podlega zasadom danej giełdy (oraz powiązanego domu clearingowego). Utrata złożonego poręczenia może nastąpić po rozpoczęciu działań w imieniu Klienta. Nawet w przypadku natychmiastowego osiągnięcia zysków uzyskane aktywa mogą nie być równe wniesionemu depozytowi. Konieczne może okazać się przyjęcie wypłaty w gotówce. Należy również ustalić z firmą sposób przetworzenia poręczenia.
Poręczenia
 1. Przed rozpoczęciem zawierania transakcji należy zapoznać się ze wszystkimi prowizjami i innymi rodzajami opłat, jakie mogą zostać naliczone. Jeżeli opłat nie wyrażono w kategoriach pieniężnych (lecz np. jako procent wartości kontraktu), należy upewnić się, że ich wartość pieniężna jest zrozumiała.
 2. Istnieje ryzyko, że inwestycje Klienta w dowolne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, mogą powodować naliczenie podatku i/lub innych opłat, np. z powodu zmian przepisów lub okoliczności zależnych od Klienta. Firma nie gwarantuje, że podatki i/lub inne opłaty skarbowe nie zostaną naliczone. Klient ponosi odpowiedzialność za podatki i/lub inne opłaty naliczone w związku z prowadzonymi przez niego inwestycjami.
Prowizje i podatki
 1. Niektóre okoliczności utrudniają likwidację pozycji. Może to dotyczyć na przykład szybkiego wzrostu cen, które w czasie jednej sesji inwestycyjnej rosną lub spadają do poziomu, który w myśl zasad danego rynku powoduje konieczność zawieszenia lub zaniechania inwestowania. Zlecenie Stop Loss nie musi ograniczyć strat w zamierzonym stopniu, sytuacja na rynku może bowiem uniemożliwić przeprowadzenie takiego zlecenia za przewidzianą cenę. Oprócz tego w niektórych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Stop Loss może nieść ze sobą bardziej niekorzystne skutki niż skorzystanie z ceny przewidywanej, a straty mogą przewyższyć oczekiwania.
Zabezpieczenie ze strony domu clearingowego
 1. Wiele transakcji przeprowadzanych przez firmę (lub stronę trzecią działającą w imieniu Klienta) posiada gwarancję giełdy lub domu clearingowego. Gwarancja ta jednak w większości przypadków nie ma zastosowania wobec Klienta i może nie stanowić zabezpieczenia zobowiązań firmy lub innej strony wobec Klienta. Na żądanie Firma ma obowiązek przedstawić wyjaśnienie zabezpieczeń stosowanych w ramach przepisów gwarancyjnych domu clearingowego stosowanych odnośnie do giełdowych instrumentów pochodnych. Przepisy domów clearingowych nie dotyczą tradycyjnych opcji i instrumentów pozagiełdowych, którymi obrót nie odbywa się zgodnie z zasadami uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej.
Niewypłacalność
 1. Niewypłacalność lub brak wywiązania się ze zobowiązań przez Firmę może prowadzić do likwidacji pozycji lub ich zamknięcia bez zgody Klienta. W niektórych sytuacjach odzyskanie aktywów wniesionych jako poręczenie nie będzie możliwe i konieczne może być przyjęcie dostępnych kwot przekazanych w gotówce lub inną metodą uznaną za odpowiednią.
 2. Środki wydzielone będą zabezpieczane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 3. Środki niewydzielone nie będą zabezpieczane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Środki niewydzielone nie zostaną oddzielone od zasobów finansowych Firmy i zostaną przez nią wykorzystane w działalności. W przypadku niewypłacalności Firmy Klient zyska status wierzyciela nieuprzywilejowanego.

4. Ryzyko strony trzeciej

Informacja ta zostaje Ci przekazana zgodnie z odpowiednimi zapisami prawnymi.

 1. Firma może przekazać środki otrzymane od Klienta stronie trzeciej (np. bankowi, instytucji rynkowej, agentowi pośredniczącemu, kontrahentowi pozagiełdowemu lub domowi clearingowemu) w celu przechowania lub kontroli mającej doprowadzić do zawarcia transakcji za pośrednictwem tej osoby lub z nią bądź w celu wypełnienia obowiązku Klienta polegającego na zapewnieniu poręczenia (np. w związku z wymogiem marginesu początkowego). Firma nie ponosi odpowiedzialności za czyny lub zaniedbania stron trzecich, którym przekazuje środki otrzymane przez Klienta.
 2. Strona trzecia, której Firma przekaże środki, może zatrzymać je na koncie omnibus. Oddzielenie ich od środków Klienta lub strony trzeciej może nie być możliwe. W przypadku niewypłacalności lub podobnych zdarzeń związanych ze stroną trzecią Firma może jedynie wystosować wobec niej niezabezpieczone roszczenie w imieniu Klienta, który narażony zostanie na ryzyko, że środki przekazane Firmie przez stronę trzecią nie będą wystarczające do satysfakcjonującego pokrycia roszczeń Klienta związanych z określonym kontem. Firma nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani odpowiedzialności innego rodzaju za poniesione straty.
 3. Firma ma możliwość wniesienia depozytu za pośrednictwem depozytariusza, który może dysponować prawem do zabezpieczenia, zastawu lub potrącenia depozytu.
 4. Interesy Banku lub Pośrednika, z którego usług korzysta Firma, mogą być przeciwne do interesów Klienta.
Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).