Glosariusz Forex

Wytłumaczenie kluczowych terminów

Rynek forex jest pełen różnych definicji, w których można się zgubić. Z uwagi na fakt, że w ramach edukacji forex należy poznać wszystkie niezbędne terminy, przygotowaliśmy kluczowe definicje w jednym miejscu. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz się na rynku!

A

gdy bank lub podmiot finansowy wystawione są na działania pojedynczego klienta na rynku Forex.

Cena, przy której inwestor akceptuje zakup instrumentu finansowego.

wartościowy przedmiot lub zasób.

B

kurs, po jakim bank centralny danego kraju przekazuje pieniądze bankom krajowym.

w parze walutowej pierwsza waluta jest określana jako waluta bazowa. Przykładowo dla pary USD/JPY walutą bazową jest USD.

gdy ceny określonych aktywów, papierów wartościowych lub rynków mają silny trend zniżkowy.

cena, po jakiej inwestor zgadza się dokonać sprzedaży instrumentu.

gdy ceny określonych aktywów, papierów wartościowych lub rynków mają silny trend zwyżkowy.

zlecenie wykonania transakcji po cenie nie wyższej niż określona, przy czym limit oznacza tu ustaloną cenę.

C

strategia, w której inwestor zadłuża się w walucie z niską stopą procentową, by kupić aktywa, które mogą mieć wyższą stopę zwrotu.

jeśli pozycja jest zamknięta, to transakcja uznawana jest za zakończoną – niezależnie od tego, czy pozycja była krótko czy długoterminowa, jak również czy przyniosła zyski czy straty.

inaczej cena zamknięcia, to ostateczny kurs, po jakim dany instrument podlegał wymianie danego dnia, w ramach danej świecy lub określonych ramach czasowych.

gdy wartość waluty w stosunku do innej wzrasta.

określona grupa walut, z których wylicza się średnią ważoną, która może służyć do mierzenia wartości instrumentu.

kontrakty, w których ustalana jest cena, po jakiej walutę można kupić lub sprzedać w ustalonym terminie. Kontrakty terminowe są często wykorzystywane przez inwestorów do zabezpieczania się przed ryzykiem.

para, na którą składają się dwie różne waluty, podlegające transakcji Forex. Przykładowo EUR/USD.

D

wykres uwidaczniający wahania cen instrumentu.

inwestycja otwarta i zamknięta w przeciągu jednego dnia.

konto inwestycyjne zasilane wirtualną walutą, dzięki któremu inwestor może zbadać rynki i sprawdzić wykorzystywaną platformę inwestycyjną, zanim zacznie inwestować prawdziwe pieniądze na prawdziwym koncie.

liczba otwartych zleceń kupna i sprzedaży dla danego instrumentu po różnych cenach.

gry wartość inwestycji spada, to odległość pomiędzy jej wartością szczytową i najniższą określa się jako obsunięcie.

E

broker korzystający z modelu Electronic Communications Networks (ECN), by zapewniać klientom bezpośredni dostęp do dostawców płynności.

kurs po jakim można wymienić walutę na inną.

dokonanie i zakończenie inwestycji.

termin odnosi się do kwoty, jaka została zainwestowana w instrument i wystawiona na ryzyko rynkowe.

F

zakończenie zlecenia.

w momencie, gdy inwestor chce dokonać transakcji po ustalonej cenie, może stworzyć zlecenie Fill or Kill – oznacza to, że jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane po ustalonej cenie, to ma zostać anulowane.

cena, po jakiej zlecenie zostało zrealizowane.

kurs nie jest ustalony, tylko dostosowywany w zależności od popytu i podaży danej waluty w stosunku do innych walut.

cyfrowy wykres, obrazujący wahania cenowe par walutowych, by dostarczyć inwestorom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji handlowych.

strategia oparta na założeniu, że jeśli kupisz i sprzedaż (lub sprzedasz i kupisz) walutę w przeciągu krótkiego czasu, to szansa na zysk jest większa, niż przy dużych ruchach cenowych.

system przekazywania inwestorom sygnałów mających pomóc w podjęciu decyzji, czy dany czas jest odpowiedni na kupno lub sprzedaż pary walutowej.

kurs waluty, po jakiej para walutowa może zostać sprzedana lub kupiona w danej chwili.

termin odnosi się do zautomatyzowanego oprogramowania inwestycyjnego, którego zadaniem jest ustalanie, czy dany czas jest odpowiedni na kupno lub sprzedaż pary walutowej.

wpływ, jaki wydarzenia polityczne i ekonomiczne mają na wysokość cen na rynkach finansowych (zmiany stóp procentowych, stopa bezrobocia itp.))

G
H

inwestorzy stosują zabezpieczenia, mające ich chronić i zmniejszać ryzyko, wynikające z niekorzystnych zmian na rynku. Zabezpieczenia polegają na tworzeniu dwóch przeciwważnych w stosunku do siebie inwestycji, przez co minimalizuje się straty, mogące pojawić się w wyniku wahań cenowych.

I

stopy procentowe, stosowane przy pożyczkach krótkoterminowych między bankami.

J
K
L

dźwignia to narzędzie brokerskie, pozwalające na zmaksymalizowanie siły nabywczej inwestora dzięki możliwości składania depozytu na niewielkie kwoty i obracania większymi ilościami. Dźwignię wyraża się jako proporcję – przykładowo jeśli wynosi ona 1:100, to siła nabywcza inwestora jest zwiększana stukrotnie.

zlecenie na wykonanie inwestycji po cenie ustalonej lub lepszej.

określona cena, do której odnosi się zlecenie limitu.

wielkość określająca dostępność określonej pary walutowej na rynku.

zajmowanie długiej pozycji w walucie oznacza, że ją kupujesz. Przy parze walutowej dokonujesz zakupu pierwszej pary walutowej – waluty bazowej.

lot oznacza standaryzowaną ilość instrumentu, w który inwestujesz. W terminologii Forex jeden lot oznacza 100 000 jednostek danej waluty.

M

odnosi się do kwoty, jaką musisz mieć na koncie, by utrzymać pozycję otwartą.

powiadomienie o potrzebie dofinansowania konta inwestycyjnego, by spełnić wymogi marginalne i utrzymać istniejące pozycje jako otwarte.

wartość, jaką miałaby otwarta pozycja, gdyby została zamknięta po bieżącym kursie rynkowym.

zlecenie inwestycji, które ma zostać wykonane natychmiastowo w najlepszej dostępnej cenie.

aktualna wycena pary walutowej.

mikrolot odpowiada 1000 jednostkom waluty bazowej w parze walutowej.

wartość dokładnie pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

N

gdy inwestorzy mają bezpośredni dostęp do rynku międzybankowego, a w transakcjach nie ma możliwości zastosowania tzw. dealing desk przez brokera.

O

pozycja pary walutowej/instrumentu, które mogą generować zyski lub straty.

inwestycje Forex prowadzone bezpośrednio „pod ladą”, co oznacza, że inwestorzy handlują bezpośrednio przez telefon lub przy pomocy urządzeń elektronicznych.

gdy pozycja inwestora pozostaje otwarta i zostaje przeniesiona na następny dzień handlowy.

P

Percentage in Point (Pip), oznacza najmniejszą zmianę ceny, jaka jest możliwa do odnotowania w kursie wymiany. W większości przypadków pary walutowe wyceniane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a najmniejsza zmiana widoczna jest na ostatniej cyfrze.

zamknięcie pozycji dla osiągnięcia zysku.

Q

druga waluta w parze określana jest jako waluta kwotowa. Przykładowo dla pary EUR/USD walutą kwotową jest USD.

R

rynek podlegający uregulowaniom i zasadom prawnym, ustalonym dla ochrony inwestorów.

poziom cenowy, którego poziom jest trudny do przebicia dla waluty lub akcji, po zbliżeniu się do niego cena może zacząć spadać.

narzędzia i strategie, z których inwestorzy korzystają by możliwie ograniczyć ryzyko finansowe.

w branży Forex kursem rolowania określa się wysokość odsetek, płaconych lub zarabianych przez inwestorów gdy utrzymują (rolują) pozycję otwartą przez noc.

termin oznacza łączną ilość środków finansowych, biorących udział w otwarciu i zamknięciu pozycji.

S

sytuacja, w której inwestor wykonuje zlecenie po cenie, która znacznie różni się od spodziewanej. Dzieje się tak zwykle w okresach wysokiej zmienności, kiedy inwestorzy korzystają ze zleceń rynkowych i zleceń zatrzymania strat.

waluta wrażliwa na wydarzenia polityczne i ekonomiczne, w związku z czym podlega wysokiej fluktuacji i staje się ogólnie mało stabilna.

inwestor, który podejmuje wielkie ryzyko, wybierając instrumenty handlowe o wyższym stopniu ryzyka, z nadzieją na wyższą stopę zwrotu z inwestycji.

nagłe zmiany cen (w dół lub w górę) w krótkim okresie czasu.

różnica między ceną zakupu i sprzedaży pary walutowej.

zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentu w momencie osiągnięcia określonej ceny. Zlecenia te tworzy się, by ograniczyć straty na danej pozycji.

T

zlecenie zamknięcia pozycji w momencie osiągnięcia określonej ceny.

inwestorzy korzystają z analizy technicznej przy przewidywaniu cen, analizując dane rynkowe i dane historyczne poprzez zestaw wykresów i wskaźników inwestycyjnych.

U
V

termin odnosi się do stopnia niepewności, związanej z fluktuacją ceny danego instrumentu lub pary walutowej.

W
X
Y

zwrot z inwestycji, wyrażany zwykle w wartościach procentowych.

Z
Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).